Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kjerneelementene i norsk

Av Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Kaja Winsnes, seniorrådgiver i seksjon for læreplan i HK-dir.

Kjerneelementene i norsk viser hvordan deltakerne må kunne kombinere ulike ferdigheter for å samhandle språklig med andre og bruke det norske språket til det de har behov for på ulike arenaer i egne liv.

Hva er kjerneelementer?
Prosessen med å ta i bruk språket på en funksjonell måte er sammensatt, men noen faktorer er sentrale for språklig samhandling, uavhengig av nivå. Kjerneelementene i læreplanen beskriver noen av disse faktorene og viser hvordan de i samspill med hverandre bidrar til å danne deltakerens samlede språkkompetanse. Kjerneelementene i norsk er:

  • Samhandling
  • Mediering
  • Resepsjon
  • Produksjon
  • Språklæringsstrategier

Samspillet mellom kjerneelementene foregår når språket er i bruk. Når du som lærer støtter deg til kjerneelementene i opplæringen forbereder du deltakerne på å ta i bruk det de lærer i naturlige sammenhenger.

Ved at kjerneelementene viser ulike sider ved kommunikasjonen, gir de også et godt utgangspunkt for å finne varierte innfallsvinkler og få mest mulig ut av hver læringsaktivitet. Slik kan de også bidra til dybdelæring i faget.

Arbeidspraksis, ved symaskin

Kjerneelementer som en rød tråd i opplæringen
Språk i praktisk bruk strekker seg utover de enkeltstående delferdighetene, og utvikles gjennom samhandling og kommunikasjon i meningsfulle sammenhenger. Læreren må derfor ha en bred og dynamisk tilnærming til hva det innebærer å lære et språk og beherske et språknivå.

Kjerneelementene viser på hvilke måter deltakerne må kunne kombinere ulike språkferdigheter og strategier for å utvikle og bruke språket utenfor klasserommet. Ved å være gjennomgående for alle delferdigheter og alle nivåer, bidrar de også til at deltakerne ser sammenhenger på tvers av språkferdigheter og nivåer i opplæringen. Arbeidet med kompetansemålene må derfor skje i lys av kjerneelementene. Når språk anvendes, enten det gjelder å delta i en samtale, lese informasjon fra skole og barnehage eller delta på et personalmøte på jobben, tar språkbrukeren i bruk hele sin språklige kompetanse. Dette innebærer den kompetansen og ferdighetene deltakeren har tilegnet seg i norsk. I tillegg er mange av deltakerne i opplæringen i utgangspunktet flerspråklige, og vil kunne dra nytte av sin flerspråklighet i norskopplæringen og overføre språklæringsstrategier til nye læringssituasjoner.

Les mer om de ulike kjerneelementene i norsk her:

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.