Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mediering

Av Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Kaja Winsnes, seniorrådgiver i seksjon for læreplan i HK-dir.

Mediering beskriver det å aktivt legge til rette for kommunikasjon der målet er å komme fram til eller formidle innhold og innsikt. Mediering foregår innenfor samme språk eller på tvers av språk, og inkluderer det å tilrettelegge for forståelse og vellykket kommunikasjon mellom mennesker med ulike bakgrunner. Deltakerne skal kunne bearbeide og videreformidle muntlig, skriftlig eller visuelt innhold. Dette krever en kombinasjon av resepsjon, produksjon og ofte også samhandling.

Mediering kan være å oversette eller forklare et innhold til andre. Det kan også være å gjenfortelle noe som har skjedd på jobb, oversette og forklare en meny på tvers av språk og kultur, eller å ta notater fra en presentasjon til bruk i eget eller felles arbeid. På høyere nivåer kan det også være å videreformidle hovedinnholdet i komplekse tekster og kommentere andres innspill i en diskusjon.

Hvordan kommer mediering til uttrykk i læreplanen?
Mediering er en formidlingsaktivitet, men mediering omfatter også samspillet som oppstår når vi samhandler med andre og utvikler felles forståelse. Mediering kombinerer dermed alle kjerneelementene. Mediering flettes inn i kompetansemålene på tvers av språkferdigheter og dermed på tvers av andre kjerneelementer.

Norskkurs, ved datamaskin

Hvordan kan mediering prege arbeidet i klasserommet?
Medieringsbegrepet rommer formidling av idéer, fenomener, følelser og erfaringer i ulike sammenhenger. Dermed kan kultur og samfunnsforståelse være relevant å trekke inn når du som lærer skal jobbe med mediering i opplæringen.

I undervisningen kan læreren sette ord på og forklare kulturelle fenomener og tradisjoner. Ofte kan kulturelle referanser være underforstått i en tekst eller en sammenheng, noe som kan være vanskelig for deltakeren å fange opp uten forklaring. Dette kan for eksempel være å få innblikk i hvordan høytider markeres i Norge og videre kunne fortelle om hvordan høytider markeres i deltakerens hjemland. Det kan også være mer abstrakte tradisjoner som for eksempel læringssyn, kultur og tradisjoner i norsk skole.

I undervisningen blir det lærerens rolle å legge til rette for at deltakerne setter ord på egne erfaringer og opplevelser. Deltakerne kan jobbe med å begrunne standpunkt til ulike temaer og argumentere for synspunkter på norsk. Det kan være hensiktsmessig for deltakeren å bruke morsmål i tankeprosessen i forkant før de finner hvordan budskapet kan uttrykkes på norsk. Innenfor kjerneelementet mediering kan kritisk tenkning og meningsbrytning være aktuelle temaer å jobbe med.

Eksempel:

Eksempel på mediering hentet fra kompetansemål fra muntlig B1-nivå: «Deltakeren skal kunne samarbeide om oppgaver ved å invitere andre til å delta, bidra med innspill, spørre om hvorfor noen mener noe og bekrefte felles forståelse før en fortsetter.»

I arbeidet med kjerneelementene i undervisningen kan du som lærer legge til rette for samspill mellom deltakere ved å dele opp i grupper der de får i oppgave å forklare og fortelle om et gitt tema. Det er viktig at deltakerne ber om oppklaring hvis noe er uklart eller må forklares nærmere. Noen ganger er det nok å forklare og utdype, enten i samtalen eller ved hjelp av bilder som deltakerne kan ha tilgjengelige fra nett, bruk av ordbøker eller andre hjelpemidler. Gjennom samtalen finner deltakerne fram til hvordan dette kan forklares og formidles på norsk.

Læreren kan også legge til rette for samarbeid om en formidlingsoppgave der deltakerne skriver en tekst eller forbereder en presentasjon sammen. Som et utgangspunkt for dette arbeidet kan det være nyttig med en felles forberedelse der deltakerne bruker tekster på norsk og morsmål – før de samarbeider om hvordan tema og oppgaven forklares og legges fram på norsk.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hva slags aktivitet kan egne seg når mediering skal vektlegges i undervisningen?
  • Hvordan kan du jobbe med mediering parallelt med andre kjerneelementer?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.