Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Produksjon

Av Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Kaja Winsnes, seniorrådgiver i seksjon for læreplan i HK-dir.

Produksjon handler om å uttrykke seg muntlig og skriftlig i forskjellige sammenhenger og med ulike formål – og formidle budskap på en forståelig måte. Det vil ofte være glidende overganger mellom muntlig og skriftlig tekst, for eksempel når kommunikasjon skjer helt eller delvis på digitale flater. Produksjon omfatter også det å kunne vurdere hvilke krav ulike sammenhenger setter til språk og kommunikasjonsform, og bruke strategier for å møte disse kravene.

Språklig produksjon brukes blant annet når man forteller om seg selv, holder en presentasjon eller skriver en rapport – og kan involvere ulike språkhandlinger som å beskrive, forklare og drøfte. Det inkluderer også bruk av strategier for å gjøre seg forstått, veksle mellom formelt og uformelt språk eller kombinere uttrykksformer som tekst, bilder og muntlige beskrivelser.

Hvordan kommer produksjon til uttrykk i læreplanen?
Produksjon er et viktig kjerneelement for å kunne delta i kommunikasjon og samhandling med andre mennesker. I læreplanen kommer produksjon til uttrykk i kompetansemålene for språkferdighetene «muntlig» og «skrive».

Arbeidstrening, snekker

Hvordan kan produksjon prege arbeidet i klasserommet?
For mange vil utvikling av det muntlige språket danne grunnlag for å kunne utrykke seg skriftlig. Dette gjelder på alle nivåer og innebærer at deltakeren utvider ordforrådet sitt og de språklige ferdighetene sine ved å jobbe systematisk med både muntlig og skriftlig produksjon. Dermed vil deltakeren gradvis kunne ta i bruk mer nyansert språk.

For deg som lærer innebærer dette å tematisere ulike kommunikasjonssituasjoner. Deltakerne har ikke bare behov for å uttrykke seg på en passende måte i daglig uformell kommunikasjon, men også kunne kommunisere på norsk i mer formelle situasjoner som for eksempel jobbintervju, søknader og formelle henvendelser til det offentlige.

I en undervisningssituasjon kan læreren legge til rette for en progresjon fra den muntlige produksjonen til den skriftlige produksjonen.

Eksempel:

Eksempelet viser arbeid med kjerneelementet produksjon som kan knyttes til kompetansemålene «muntlig» og «skrive» på nivå A1:

Muntlig: stille og svare på svært enkle, direkte spørsmål om personlige forhold og emner fra dagliglivet.

Skrive: beskrive personer, steder og gjenstander på en svært enkel måte.

Arbeid med produksjon gir mulighet til å knytte sammen muntlige og skriftlige ferdigheter, gjennom å aktivere forkunnskaper og finne fram til nøkkelord og begreper knyttet til en gitt tematikk, for eksempel i plenum eller i gruppesamtale deltakerne imellom. Videre kan gruppa samarbeide om å utforme en tekst før den enkelte skriver en individuell tekst.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan jobber du med språklig produksjon i ditt klasserom?
  • I hvilke situasjoner har dine deltakere behov for å bruke skriftlige ferdigheter?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.