Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Sammenheng mellom norsk og samfunnskunnskap

Læreplanenes innledende tekster om verdigrunnlag, syn på kompetanse og forankringen til integreringsloven skaper sammenheng mellom opplæringen i norsk og i samfunnskunnskap. I tillegg knyttes de to læreplanene tematisk sammen gjennom de tverrfaglige temaene. I denne filmen ser vi nærmere på hva de tverrfaglige temaene bidrar til og hvordan de er ment til å skape sammenheng i opplæringen.

De tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap er hentet fra overordnet del i grunnopplæringen og tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer i Norge. I læreplanene for norsk og samfunnskunnskap er temaene tilpasset målgruppa voksne innvandrere, blant annet ved å inkludere temaene opplæring, utdanning og arbeid og å legge vekt på hva voksne deltakere har behov for.

Ved at deltakerne først møter et tema på et språk de forstår i samfunnskunnskapsopplæringen, vil de være bedre rustet til å jobbe med det samme temaet i norskopplæringen senere. Dialogbaserte metoder hvor deltakerne blir oppmuntret til å ta i bruk alle sine ressurser i læringssituasjonen står sentralt i begge planene, og vil ytterligere hjelpe deltakerne til å se sammenhengen mellom samfunnskunnskap og norsk.

Slik møter deltakerne de tverrfaglige temaene igjen og igjen, både i norsk og samfunnskunnskap. Deltakerne vil også møte temaene i samfunnslivet for øvrig eller i annen opplæring for de deltakerne dette er aktuelt for.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.