Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Samfunnskunnskap gjennom digitale verktøy

I et gjennomdigitalisert samfunn som det norske, er det svært viktig å vite noe om mulighetene og utfordringene ved digital samhandling. Opplæringen i samfunnskunnskap skal bidra til at deltakerne forstår hvor digitalisert Norge er, og hvordan de skal forholde seg til dette.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette innebærer at de fleste nyankomne innvandrere må forholde seg til digital teknologi og digitale løsninger i langt større grad enn de er vant til – ikke minst i kommunikasjon med det offentlige. Det er derfor viktig at deltakerne forstår hvilke muligheter og utfordringer som ligger i dette.

Ettersom digitalisering gjelder så godt som alle samfunnsområder, er det viktig å ta opp dette temaet i arbeidet med mange av kompetansemålene. Det er altså ikke slik at digital kompetanse er knyttet til ett bestemt kompetansemål. Det er et tema som bør trekkes inn alle steder der det er relevant. Digital kompetanse kan være relevant på ulike måter i ulike kompetansemål.

Ikke ferdighetstrening, men bevisstgjøring
Arbeidet med digitale ferdigheter i samfunnskunnskap innebærer ikke å trene på konkrete ferdigheter som å finne fram på nettet, lese og skrive e-post, eller øve på kildekritikk. Dette vil skje i norskopplæringen, eventuell videre utdanning og i andre sammenhenger. Arbeidet med digitale ferdigheter i samfunnskunnskap handler om å bevisstgjøre deltakerne på hvor digitalisert det norske samfunnet er og at man ikke kommer utenom å forholde seg til det, samt gi noen eksempler på hvilke situasjoner og sammenhenger dette kommer til uttrykk i. I tillegg handler det om å bevisstgjøre deltakerne på noen av utfordringene og farene ved bruk av digital teknologi.

Hvordan er digital kompetanse relevant i kompetansemål fra læreplanen?
Under følger noen eksempler på hvordan digital kompetanse kan være relevant å trekke inn i arbeidet med ulike kompetansemål.

1. Finne informasjon
Digital kompetanse kan blant annet handle om hvordan finne fram til informasjon på internett. Dette kan man for eksempel jobbe med i kompetansemålet:

  • samtale om betydningen av å bruke ulike arenaer for å lære norsk

I arbeidet med dette kompetansemålet kan det for eksempel være relevant å vise hvordan man kan finne informasjon om ulike norsktreningstilbud i nærmiljøet, holde seg orientert om tidspunkter og liknende.

2. Kommunikasjon med det offentlige
Digital kompetanse kan også handle om hvordan det er forventet at man kommuniserer med ulike offentlige instanser. Dette kan man for eksempel jobbe med i kompetansemålet:

  • samtale om sentrale verdier som det norske skole- og utdanningssystemet bygger på og hva som forventes av foreldre i samarbeidet mellom skole og hjem

I arbeidet med dette kompetansemålet kan det være relevant å forklare at skolen forventer at foreldrene følger med på informasjon som sendes på e-post, og at det er forventet at de tar kontakt dersom de har spørsmål eller ikke forstår informasjonen som sendes ut.

3. Hva bør man passe på?
Digital kompetanse kan også handle om digital dømmekraft eller nettvett. Dette kan man for eksempel jobbe med i kompetansemålet:

  • samtale om betydningen av kritisk tenkning og etisk bevissthet, blant annet knyttet til digital dømmekraft

I arbeidet med dette kompetansemålet kan det være relevant å diskutere hvorfor det er viktig å være kritisk til det man leser på internett og hvorfor det alltid er lurt å sjekke ulike kilder når man leter etter informasjon på nettet.

Klikk på knappen «Les mer» for å lese beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter i læreplanen.

Refleksjonsoppgaver:

Gå gjennom de tre modulene i læreplanen og vurder hvordan du kan trekke inn digitale ferdigheter i de ulike kompetansemålene.

  • På hvilke måter vil du trekke inn digitale ferdigheter i de ulike kompetansemålene?
  • Tenk over hva du vil legge vekt på i dine grupper.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.