Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Grunnleggende ferdigheter er også en del av kompetansen for det 21. århundret og er viktige elementer i grunnopplæringen under opplæringsloven.

Arbeidspraksis, i matbutikk

Felles for begge læreplaner
For å oppnå målet med integreringsloven om at deltakerne skal få en varig tilknytning til arbeidslivet, er det viktig at opplæringen gir deltakerne ferdighetene de trenger for å kunne møte et arbeidsliv i stadig endring og å kunne lære hele livet. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal derfor støtte og legge til rette for at deltakerne får bruke og videreutvikle sine digitale og muntlige ferdigheter, samt grunnleggende ferdigheter i å kunne lese, skrive og regne. Begrunnelsen for å prioritere de grunnleggende ferdighetene i grunnopplæringen er at de er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i utdanning, arbeid og samfunnsliv i dagens samfunn. Ferdighetene ses som avgjørende for at den enkelte kan mestre arbeidslivet og delta som kritisk og reflektert samfunnsborger.

Arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnopplæringen har vært et stort utviklingsarbeid, både for skoler og skoleeiere og for nasjonal læreplan- og prøveutvikling. Det blir viktig å bygge på det gode arbeidet som er gjort der, samtidig som arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i vår sammenheng må tilpasses målgruppa for opplæring i norsk og samfunnskunnskap – altså nyankomne voksne innvandrere. Det vil være svært ulikt hva deltakerne i opplæringen har av grunnleggende ferdigheter, og opplæringen må derfor ta høyde for de ulike deltakernes behov knyttet til opplæringen.

De grunnleggende ferdighetene er dermed noe ulikt vektlagt og integrert i norskopplæringen og i samfunnskunnskapsopplæringen, ut fra hva som passer til målsettingen for opplæringen og deltakergruppa.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.