Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Grunnleggende ferdigheter i samfunnskunnskap

I samfunnskunnskapsopplæringen er det lagt vekt på de grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter. De andre ferdighetene (lesing, regning og skriving) er ikke tatt inn i læreplanen i samfunnskunnskap på grunn av fagets egenart. Samfunnskunnskap er et lite fag som ofte tas i bolker over et år. Formålet med faget er å gi deltakerne kunnskap om det norske samfunnet, og opplæringen skal organiseres slik at den gis på et språk deltakeren forstår. Opplæringen skal kunne gjennomføres uten at deltakerne trenger å kunne lese, skrive eller regne fra tidligere.

Deltaker arbeider med oppgave

Digitale ferdigheter skal integreres i opplæringen, særlig med vekt på å gi deltakerne kjennskap til Norge som et digitalt samfunn og hva det vil innebære å delta i et slikt samfunn. I tillegg skal faget gi deltakeren et innblikk i digital dømmekraft knyttet til bruk av digitale hjelpemidler og kilder til informasjon. Opplæringen i samfunnskunnskap skal derfor ikke fokusere på å gi deltakerne praktiske ferdigheter knyttet til det digitale, men gi deltakerne en forståelse for hvordan digitale ferdigheter er avgjørende for å kunne delta og orientere seg i samfunnet.

I samfunnskunnskapsopplæringen er det lagt stor vekt på at opplæringen skal legge til rette for refleksjon og samtale rundt temaene. Muntlige ferdigheter vil derfor være sentralt i faget gjennom at deltakerne får økt forståelse for temaene ved å snakke om dem på språk de forstår og kan fra før.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.