Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Arbeidsmåter i samfunnskunnskap

Den nye læreplanen i samfunnskunnskap legger vekt på at deltakernes medbrakte kompetanser og erfaringer, ulike kulturelle bakgrunner og flerspråklige ressurser skal anerkjennes og danne grunnlaget for opplæringen. Det norske utdanningssystemet, og måten opplæring drives på i Norge, kan være nytt for mange voksne nyankomne innvandrere. Dette gjelder for eksempel hvordan utdanningssystemet forventer aktiv deltakelse, muntlig aktivitet og kritisk tenkning. Mange deltakere trenger hjelp til å forstå hva som forventes av dem i opplæring, utdanning og arbeidsliv – og også som foreldre og i samfunnet generelt.

I filmene kan du høre erfarne lærere fra Drammen voksenopplæring fortelle om hvordan de jobber for å bidra til dette på ulike måter.

Å være brobygger
Som lærer i samfunnskunnskap er det viktig å bidra til å bygge bro mellom den opplæringen deltakerne kjenner fra før, og måten opplæring drives på i Norge. Dette gjør du ved å skape gjenkjennelse og dermed et grunnlag å bygge undervisningen på. I læreplanen står det at deltakerne skal kunne sammenligne forhold ved det norske samfunnet med andre samfunn de kjenner, og slik se sammenhenger i samfunnet fra forskjellige perspektiver. Det er en sentral arbeidsmåte i denne sammenhengen.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan vil du beskrive din rolle som brobygger?
  • Se på kompetansemålene i læreplanen – når tenker du det er nyttig å sammenligne forhold ved det norske samfunnet med andre samfunn deltakerne kjenner godt?

Aktivitet og dialog
Læreplanen legger vekt på at opplæringen i samfunnskunnskap skal være aktiv og dialogbasert. Målet er at dette skal gi deltakerne et godt utgangspunkt for aktiv deltakelse i annen opplæring, utdanning og arbeidsliv – og som foreldre og i samfunnet generelt.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hva legger du i aktiv og dialogbasert undervisningsform?
  • Hvordan vil du legge til rette for dette i klasserommet?

Tilpasset opplæring
Deltakerne er ulike når det gjelder kompetanse og erfaringer, kulturell bakgrunn og flerspråklige ressurser. Som lærer må du derfor tilpasse opplæringen til de ulike deltakernes behov, slik at alle får best mulig læringsutbytte.

Refleksjonsoppgave:

  • Hvordan kan du sørge for at alle deltakerne får et godt læringsutbytte, uavhengig av utgangspunkt og forkunnskaper?

Underveisvurdering
Underveisvurdering er sentralt i den nye læreplanen fordi det bidrar til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Som lærer må du legge til rette for medvirkning, slik at deltakerne forstår hva de skal lære, og hva som blir forventet av dem, og veilede dem til videre kunnskapssøking. Dette vil bidra til at deltakerne blir klar over hva de har lært og hva de må øve mer på, hvordan de lærer, og hvilke verdier og prinsipper som ligger til grunn for det norske skolesystemet. Det vil være nyttig i annen opplæring og utdanning – og som foreldre i norsk skole.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan vil du gjøre det klart for deltakerne hva de skal lære?
  • Hvordan vil du forberede deltakerne til prøven?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.