Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Aktive verb – aktive deltakere

Ved å bruke aktive verb i kompetansemålene legger læreplanen opp til at deltakerne skal være aktive i opplæringen. Målet er at deltakerne skal bygge kompetansen de trenger for å være aktive i eget liv og samfunnet.

Læreplanen i samfunnskunnskap har 25 kompetansemål som er sortert under tre moduler:

  • utdanning, kompetanse og arbeidsliv
  • familie, helse og hverdagsliv
  • Norge før og nå

Kompetansemålene under hver modul omhandler ulike sider og perspektiver ved disse temaene. Modulene kan komme i hvilken som helst rekkefølge, og er uavhengige av hverandre. Dette skal gi opplæringsstedet fleksibilitet i organisering av opplæringen.

Verbene i kompetansemålene
Det er brukt tre ulike verb i kompetansemålene. Verbene sier noe om hva deltakerne skal kunne gjøre når de har vært gjennom et kompetansemål, altså hvilken kompetanse de skal ha.

Målet er at deltakerne etter endt opplæring skal kunne:

  • gi eksempler på noen viktige områder/elementer innenfor noen sentrale temaer
  • bruke kunnskap om ulike temaer
  • samtale om ulike temaer og problemstillinger

Disse aktivitetene må inngå i opplæringen for at deltakerne skal kunne dem etterpå. De aktive verbene i kompetansemålene skal gi retning til opplæringen mot å bygge på tidligere kunnskap og knytte an til deltakernes livssituasjon slik at de kan være aktive i opplæringen. Målet er at deltakerne skal kunne bruke kunnskapen i eget liv.

Hva er kompetanse?
De aktive verbene i kompetansemålene er forankret i kompetansebegrepet. Kompetansebegrepet er hentet fra overordnet del, som ligger til grunn for all opplæring i grunnskole og videregående skole i Norge. Kompetansebegrepet og overordnet del sier noe om hvilken kompetanse det er behov for i dagens og fremtidens samfunn. Fordi nyankomne innvandrere også har behov for denne kompetansen, er overordnet del og kompetansebegrepet lagt til grunn for læreplanene i norsk og samfunnskunnskap.

I overordnet del er kompetansebegrepet definert slik:

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.»

Det synet på opplæring som overordnet del og kompetansebegrepet representerer, står i kontrast til det utdanningssystemet mange innvandrere i Norge kjenner fra før. Det er derfor viktig at du som lærer gjør deltakerne oppmerksomme på at det norske skolesystemet ikke verdsetter reproduksjon, men anvendelse og produksjon – og legger til rette for en aktiv opplæring.

Ressurser
Samfunnskunnskap.no er en læringsressurs som dekker hele læreplanen i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Der finner du fagstoff og oppgaver til bruk i opplæringen, samt veiledning til deg som lærer. Lærerveiledningen inneholder forslag til undervisningsopplegg du kan ta i bruk i klasserommet.

I denne animasjonen blir du kjent med hvordan du kan forberede undervisningen din og bruke læringsressursen sammen med deltakerne dine.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan kan du bygge på den kunnskapen og de ferdighetene deltakerne har med seg inn i opplæringen?
  • Gå gjennom modulene i læreplanen og se på hvilke verb som er brukt i de forskjellige kompetansemålene. Hvordan kan du legge opp undervisningen slik at den blir aktiv for deltakerne på den måten verbene beskriver?
  • Velg tre kompetansemål (bruk alle verbene) og planlegg en økt per kompetansemål der du legger opp til at deltakerne skal være aktive. Hvordan vil du gjøre det?
  • Hvordan gjør du opplæringen aktiv? Skriv fem ord om hvordan du gjør det.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.