Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kjennetegn på måloppnåelse

I denne artikkelen finner dere tekster fra læreplanen som beskriver kjennetegn på måloppnåelse for nivåene A1 til B2. Disse bygger på Det europeiske rammeverket for språk og kravene på Norskprøven og gir et godt utgangspunkt for å vurdere språklig profil, opplæringsbehov og progresjon fram mot fastsatt norskmål. Grunnopplæring i lesing og skriving er ikke et eget nivå i rammeverket, og har derfor heller ikke sine egne kjennetegn på måloppnåelse i læreplanen. I teksten Grunnopplæring i lesing og skriving kan dere imidlertid lese mer om formålet med denne opplæringen.

Nivåbeskrivelse A1
På nivå A1 kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og det kjente og nære. Deltakeren kan delta i svært enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er støttende.

Kjennetegn ved språket på nivå A1

Kommunikasjon
Deltakeren kommuniserer ved hjelp av enkeltord og svært enkle fraser i dagligdagse situasjoner, med støtte i kontekst. Deltakeren har behov for en svært støttende samtalepartner for å forstå og gjøre seg forstått.

Ordforråd
Deltakeren har et elementært repertoar av enkeltstående ord og uttrykksmåter knyttet til egen person og kjente situasjoner i dagliglivet.

Grammatikk
Deltakeren bruker noen få, innøvde, grunnleggende grammatiske strukturer.

Tekstoppbygging
Deltakeren produserer svært enkle tekster som består av enkeltord, fraser og enkeltstående setninger. Noen ganger binder deltakeren sammen ord eller setninger, for eksempel ved bruk av «og» og «eller»

Uttale
Deltakerens uttale er svært påvirket av andre språk han/hun snakker, men deltakeren kan gjøre seg forstått hvis samtalepartneren anstrenger seg.

Flyt
Deltakeren produserer svært korte, isolerte ytringer som for det meste er faste, innøvde fraser. Deltakeren har behov for mange pauser for å lete etter ord og uttrykk.

Rettskriving og tegnsetting
Deltakeren skriver noen vanlige ord riktig eller slik at de stort sett er forståelige. Skrivemåten gjenspeiler ofte uttalen og er påvirket av skrivemåten i andre språk. Det er noen eksempler på enkel tegnsetting, for eksempel punktum og spørsmålstegn.

deltaker jobber med oppgave

Nivåbeskrivelse A2
På nivå A2 kan deltakeren forstå klart, enkelt språk og uttrykke seg enkelt om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv. Deltakeren kan delta i enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er innstilt på å hjelpe.

Kjennetegn ved språket på nivå A2

Kommunikasjon
Deltakeren kommuniserer med enkle setninger i dagligdagse situasjoner og kan opprettholde en samtale når samtalepartneren viser velvilje.

Ordforråd
Deltakeren har et ordforråd som er tilstrekkelig for enkel kommunikasjon i dagligdagse og forutsigbare situasjoner.

Grammatikk
Deltakeren bruker noen grunnleggende grammatiske strukturer riktig, slik at det vanligvis er klart hva han/hun prøver å uttrykke.

Tekstoppbygging
Deltakeren produserer tekster med en viss sammenheng ved hjelp av enkle setninger og for eksempel bindeord og pronomen.

Uttale
Deltakerens uttale er stort sett forståelig selv om påvirkningen fra andre språk han/hun snakker, er tydelig.

Flyt
Deltakeren produserer sammenhengende tale, men tar mange pauser for å lete etter ord og formuleringer.

Rettskriving og tegnsetting
Deltakeren skriver en del vanlige ord riktig. Skrivemåten gjenspeiler ellers ofte uttalen og skrivemåten i andre språk. Noen av setningene er markert med punktum og stor bokstav.

deltakere jobber sammen med oppgaver

Nivåbeskrivelse B1
På nivå B1 kan deltakeren forstå klart og relativt enkelt språk og uttrykke seg forståelig og sammenhengende om emner knyttet til egen livs-, opplærings- og arbeidssituasjon, kjente samfunnsaktuelle temaer og temaer av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i de fleste samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne uttrykker seg tydelig.

Kjennetegn ved språket på nivå B1

Kommunikasjon
Deltakeren kommuniserer forståelig om kjente emner og kan innlede, opprettholde og avslutte en samtale på en passende måte. Muntlig kommunikasjon forutsetter at samtalepartneren snakker tydelig, og kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og gjentakelser.

Ordforråd
Deltakeren har et stort nok ordforråd til å kommunisere om de fleste emner de må forholde seg til i hverdagen. Feil ordvalg kan forekomme og forstyrre kommunikasjonen i uvante situasjoner eller når emnet er ukjent eller abstrakt.

Grammatikk
Deltakeren har et forholdsvis godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer og bruker også noen utbygde fraser og leddsetninger på en forståelig måte.

Tekstoppbygging
Deltakeren produserer tekster som det stort sett er lett å følge. Ulike tekstbindingsteknikker skaper sammenheng i teksten.

Uttale
Deltakerens uttale er så god at det stort sett er lett å forstå det som blir sagt, selv om uttalen kan være påvirket av andre språk han/hun snakker.

Flyt
Deltakeren uttrykker seg med rimelig god flyt, men reparasjoner og leting etter ord, formuleringer og korrekte former forekommer.

Rettskriving og tegnsetting
Deltakeren har et forholdsvis godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting, men det vil være en del skrivefeil.

Deltaker skriver i bok

Nivåbeskrivelse B2
På nivå B2 kan deltakeren forstå komplekst språk og uttrykke seg saklig, klart og nyansert om et vidt spekter av allmenne emner og emner innenfor eget fagfelt og egne interesseområder. Deltakeren kan uttrykke og respondere på synspunkter og argumenter og delta i samhandlingssituasjoner med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen ikke blir anstrengende for noen av partene.

Kjennetegn ved språket på nivå B2

Kommunikasjon
Deltakeren kommuniserer lett forståelig om et vidt spekter av emner og kan ta initiativ og følge opp det samtalepartneren uttrykker, på en passende måte. Deltakeren får fram synspunkter og utdyper disse på en lett forståelig måte. Kommunikasjonen oppleves ikke som anstrengende for noen av samtalepartnerne.

Ordforråd
Deltakeren har et stort ordforråd innen sitt eget felt og de fleste allmenne emner. Deltakeren varierer formuleringene og kommuniserer med stor grad av leksikalsk presisjon. Feil ordvalg kan forekomme uten at det fører til misforståelser.

Grammatikk
Deltakeren har et godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer, og gjør ikke feil som fører til misforståelser. Deltakeren varierer setningstyper og bruker en del komplekse setninger på en vellykket måte.

Tekstoppbygging
Deltakeren produserer sammenhengende tekster som det er lett å følge. En rekke tekstbindingsteknikker skaper god sammenheng og struktur i teksten.

Uttale
Deltakerens uttale er så god at det er lett å forstå det som blir sagt. Påvirkning fra andre språk han/hun snakker, forekommer, men det har liten eller ingen betydning for forståeligheten.

Flyt
Deltakeren uttrykker seg spontant og med grei flyt, uten forstyrrende pauser. Nøling kan forekomme når deltakeren leter etter ord og formuleringer.

Rettskriving og tegnsetting
Deltakeren har et godt grep om rettskriving og tegnsetting, selv om det vil forekomme enkelte skrivefeil.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.