Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva er tverrfaglige temaer?

De nye læreplanene inneholder to tverrfaglige tema; demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Du vil finne de samme temaene i grunnopplæringen, men innholdet i læreplanene i norsk og samfunnskunnskap er tilpasset en voksen målgruppe.

De tverrfaglige temaene er med på å gi innhold og retning til opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Når deltakerne først møter et tema på et språk de forstår i samfunnskunnskap, har de et bedre grunnlag for å jobbe videre med det i norskopplæringen.

I denne modulen skal vi gå inn på hvordan dere kan jobbe med de tverrfaglige temaene og særlig hvordan de knytter de to læreplanene sammen.

Under avsnittet har vi hentet beskrivelsene av de tverrfaglige temaene fra de to læreplanene. Før dere går videre, anbefaler vi at dere leser dem, og skriver ned noen stikkord om sammenhengene dere ser.

Folkehelse og livsmestring
Samfunnskunnskap
I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at deltakerne har kunnskap om det norske samfunnet som kan bidra til at de kan ivareta familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse, gjøre gode helsevalg og ivareta egne behov og egen økonomi. Faget skal også bidra til at deltakerne er rustet til å skape gode relasjoner og delta i ulike sosiale fellesskap, inkludert i frivillig sektor, og til å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfold og for andres verdier og livsvalg.

I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring også om opplæring, utdanning og arbeidsliv. Faget skal bidra til at deltakerne får innsikt i betydningen av formell og uformell kompetanse, og slik legge til rette for livslang læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Norsk
Temaet folkehelse og livsmestring skal gi deltakerne mulighet til å utvikle norskferdigheter, til å ivareta familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse, til å ta gode helsevalg og til å ivareta egne behov og egen økonomi. Dette innebærer blant annet å ha norskferdigheter til å holde seg informert om helserelaterte temaer, til å kommunisere rundt tanker, følelser, erfaringer og behov og til å uttrykke egen identitet. Temaet folkehelse og livsmestring handler også om hvilke norskferdigheter deltakerne trenger for å ivareta sin egen livssituasjon i Norge, gjennom deltakelse i opplæring og utdanning, i arbeidslivet, i kultur- og fritidsaktiviteter, i kontakt med offentlige tjenester og i ulike sosiale fellesskap.

Utviklingen går fra å kunne kommunisere i personlige og dagligdagse situasjoner på nivå A1 og A2 til å kunne kommunisere om mer abstrakte og generelle problemstillinger på nivå B1 og B2.

Kursdeltakere snakker sammen under gruppearbeid

Demokrati og medborgerskap
Samfunnskunnskap
I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å bidra til at deltakerne kan delta i og videreutvikle demokratiet. Faget skal bidra til at deltakerne utvikler innsikt i demokratiske verdier og prinsipper, samt kunnskap om hva som kan true demokratiet. Deltakerne skal kunne håndtere ulike perspektiver og meningsbrytning, tenke kritisk og vise aktivt medborgerskap. Videre skal deltakerne reflektere over at handlinger på både individ- og samfunnsnivå har betydning for den enkelte og for samfunnet som helhet.

I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap også om opplæring, utdanning og arbeidsliv. Deltakerne skal ha innsikt i sammenhengen mellom de sosiale og økonomiske aspektene ved deltakelse i arbeidslivet. Faget skal bidra til at deltakerne har gode forutsetninger for å forstå hvilke muligheter, rettigheter og plikter som gjelder i utdanningssystemet og i arbeidslivet.

Norsk
Temaet demokrati og medborgerskap skal gi deltakerne mulighet til å utvikle norskferdighetene de trenger for å delta i og videreutvikle demokratiet. Dette innebærer å kunne bruke norsk språk til å skape mening, samhandle med andre, uttrykke synspunkter og ideer og medvirke aktivt i lokalsamfunn, jobb og utdanning/opplæring. Deltakerne skal utvikle norskferdigheter som gjør det mulig å holde seg informert om relevante temaer knyttet til sosiale, økonomiske, geografiske og miljømessige forhold i samfunnet og delta i samtaler og diskusjoner om disse temaene.

Språkhandlingene kan være hentet fra konkrete og dagligdagse situasjoner på nivå A1 og A2. På nivå B1 og B2 skal deltakerne også kunne håndtere mer allmenne temaer.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.