Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lærande møte

I denne videoen gjer Knut Roald greie for lærande møte. Sjå videoen individuelt, gå deretter saman i leiargruppa og diskuter denne påstanden:

  • På opplæringsstaden vår er møtekulturen i stor grad prega av å vere lærande.

Inviter gjerne skuleeigar med i diskusjonen.

Tips
Videoen med Knut Roald tar opp fleire viktige forhold rundt det å utvikle ein god møtekultur og arenaer for samarbeid og læring. Leiargruppa bør vurdere om heile personalet skal sjå video en før dei begynner å arbeide med kompetansepakka. Ein måte å gjere dette på:

Sjå videoen individuelt (del lenka på e-post) og reflekter over dette spørsmålet: Korleis kan eg bidra til at møta våre blir meir lærande?
Diskuter deretter i grupper det kvar enkelt har komme fram til. Legg til slutt fram gruppa si oppsummering i plenum.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.