Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kvar skal vi, kvar er vi, og korleis skal vi komme oss dit vi skal?

Vi foreslår at denne aktiviteten blir gjennomført blant personalet før ein begynner å jobbe med den første modulen. Det kan vere med på å sikre felles forståing og forankring i heile personalet når dei nye læreplanane skal takast i bruk.

Klasseromsleder i undervisningssituasjon

Overordna mål i kompetansepakka:
Lærarar og leiarar tolkar, forstår og bruker læreplanane på ein måte som er optimal for deltakarane si opplæring.

Individuelt
Den individuelle delen av oppgåva utfordrar deg til å reflektere rundt nokre spørsmål, der du skriv ned tankane og meiningane dine. Her treng du berre å ta korte notat og skrive stikkord.
 1. Kvar skal vi?
  1. Med utgangspunkt i målsettinga ˝Lærarar og leiarar tolkar, forstår og bruker læreplanane på ein måte som er optimal for deltakarane si opplæring˝ skal du reflektere over og lage ei kort beskriving av korleis du ønsker at det skal vere på opplæringsstaden din 1–2 år fram i tid.
 2. Kvar er vi?
  1. Kva er tilstanden på opplæringsstaden din i dag? Reflekter over og lag ei kort beskriving av din og opplæringsstaden sin bruk av læreplanar i dag. Beskriv òg eiga forståing av det som er nytt i læreplanane.
  2. Som lærer eller leiar er du ein del av ein profesjon og eitt/fleire profesjonsfellesskap. Kva profesjonsfellesskap har de på opplæringsstaden din, og korleis blir dei brukte til kollektiv læring og kompetanseutvikling? Korleis bruker de for eksempel team til å lære med og av kvarandre?
 3. Korleis komme seg dit?
  1. Med utgangspunkt i dei to føregåande spørsmåla og refleksjonane dine, gi eit kort innspel på det du meiner er viktig eller skal til for at de skal lykkast med kompetansepakka og med å nå fram til måla.

Gruppe
 1. Rekkeframlegg
  1. Del tankar og refleksjonar frå dei tre spørsmåla: Kvar skal vi, kvar er vi, og korleis skal vi komme oss dit vi skal?
 2. Diskusjon og samandrag
  1. Etter at kvar enkelt har delt refleksjonane sine, diskuterer og lagar de eit lite samandrag av kva som er felles forståing / likt. Det er òg viktig at gruppa får fram ulikskapar. Samandraget med likskapar og ulikskapar skal delast i plenum.

Plenum
Denne delen er leidd av leiinga på opplæringsstaden. Vi tilrår at de gjer dette i form av rekkeframlegg der leiinga styrer ordet og avgjer i kva rekkefølge gruppene skal presentere samandraga sine. Vi tilrår òg at ein frå leiargruppa aktivt noterer innspel, slik at dei blir tekne med i det vidare planleggingsarbeidet med kompetansepakka.

Dette er nok den viktigaste fellesressursen i oppstarten og legg grunnlaget for det vidare arbeidet. De bør derfor sette av minst 30 minutt til individuell refleksjon/analyse, 1 time til diskusjon i grupper og 30 minutt til rekkeframlegging i plenum.

Ideen til denne oppgåva er henta frå Utdanningsdirektoratet sin kompetansepakke til fagfornyinga.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.