Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kick-off-seminar

Dette er et forhåndsinnspilt kick-off-seminar som dere kan bruke i forbindelse med planleggingsdagene i august. Seminaret består av en omlag 60 minutters lang film som dere kan vise når det passer.

Formålet er å bidra til at alle opplæringssteder får en felles oppstart på innføringen av nye læreplaner, og inspirere til videre arbeid med kompetansepakker og innføring av læreplanene.

Seminaret blir ledet av Helene Uri. Det inneholder en videohilsen fra statssekretær Grunde Kreken Almeland, i tillegg til en samtale mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) og Kunnskapsdepartementet. Her snakker de om rammer, bakgrunn og mål for de nye læreplanene, fulgt av informasjon om læreplanene og kompetansepakkene. Deretter kommer en panelsamtale mellom direktøren i HK-dir, Sveinung Skule, leder i Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO), Signe Vibeche Holte, og lege, forfatter og forsker Bushra Ishaq.

Som et tillegg til denne filmen er det tilgjengelig to ferdiginnspilte faglige innlegg. Disse kan dere vise på planleggingsdagene, eller dere kan bruke dem i andre sammenhenger i utviklingsarbeidet på opplæringsstedene.

Det første innlegget er av Marianne Eek fra Høyskolen i Innlandet, som i mai 2021 disputerte med sitt doktorgradsarbeid knyttet til bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. Innlegget vil gi et innblikk i hva det vil si å ha et ressursperspektiv i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Se refleksjonsoppgaver til innlegget nederst på siden.

Det andre innlegget er av Bushra Ishaq, som er en norsk lege, forfatter og forsker innen etikk og sosialmedisin ved MF vitenskapelig høyskole og Universitetet i Oslo. Hun var medlem i Ludvigsen-utvalget om framtidens skole og satt i tillegg i integreringspanelet som ga innspill til regjeringens integreringsstrategi. I innlegget sitt løfter hun frem noen refleksjoner knyttet til at opplæringen skjer i en stadig polariserende samfunnskontekst, særlig med henblikk på individer med muslimsk bakgrunn. Innlegget er basert på intervjuer og en holdningsundersøkelse hun har gjennomført blant norske muslimer.

Refleksjonsoppgaver til Marianne Eeks innlegg:

Ulike aspekter ved opplæringen: kvalifisering – sosialisering/inkludering – subjektivering
  • Gjenspeiler undervisningspraksisen vår alle disse tre aspektene av utdanning? Hvis ikke: Hvilket aspekt er mindre vektlagt eller utelatt, og hvordan kan dette bli mer framtredende?

Ulike tilnærminger til flerspråklighet
  • Hvilken tilnærming til flerspråklighet preger undervisningspraksisene mine/våre; en enspråklig tilnærming, en pragmatisk tilnærming eller «pedagogisk transspråking»? På hvilken måte?

Språkstøtte og flerspråklige praksiser i klasserommet
  • Hvordan kan vi, på ulike måter, bidra til at deltakerne får bruke de språkene de kjenner fra før som ressurser i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og i læring av andre fag på andrespråket (grunnskoleopplæring).

Et ressursperspektiv på deltakernes erfaringer og kunnskaper
  • Hvordan kan vi «få tak i» / synliggjøre medbrakte kunnskaper og erfaringer? Hvordan kan vi «bygge bro»?

Marginalisering og myndiggjøring
  • Hva kan være våre deltakeres erfaringer med marginalisering og myndiggjøring etter å ha flyttet til Norge?
  • Hvordan bidrar undervisningen vår til marginalisering og/eller myndiggjøring?