Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Introduksjon til kompetansepakka Digital kompetanse

På disse sidene finner dere ulike digitale ressurser dere kan bruke i utviklingsarbeidet.

Det er lenge siden digitale arbeidsmåter og moderne teknologi gjorde sitt inntog i voksenopplæringen. Likevel har koronapandemien vist oss hvor viktig det er å arbeide med digitale ferdigheter – både hos personalet og med deltakerne i opplæringen.

Kursdeltakere med mobiltelefon

Innhold
Ressursen inneholder to moduler. I tillegg vil du som leder finne materiale som er ment som en støtte til ledergruppa, i innledningsmodulen «Kom i gang». Vi anbefaler at dere setter av god tid til å gjennomgå denne, før dere starter arbeidet i personalgruppa.

I modul 1, «Profesjonsfaglig digital kompetanse», møter dere lærere fra voksenopplæringen som forteller om hvordan de jobber med digitale ferdigheter i sine klasserom. Filmene har tilhørende refleksjonsoppgaver.

Modul 2, «Digital undervisning», er en kompetansepakke hentet fra Utdanningsdirektoratets kompetanseplattform. Selv om den er laget for grunnopplæringen, er dette innhold som også er aktuelt for voksenopplæringen. Tittelen er «Digital undervisning – på skolen og hjemme» og gir en god innsikt i ulike arbeidsmåter samt problemstillinger knyttet til digital opplæring som det er viktig å drøfte i profesjonsfellesskapet.

Målsetting
Skoleeiere, skoleledere og lærere skal legge til rette for deltakernes opplæring på best mulig måte gjennom en god digital praksis som ivaretar både deltakere som er fysisk til stede i undervisningen, og deltakere som må være hjemme.

Målgrupper
Ressursene på disse sidene er primært laget for bruk i skolebasert utviklingsarbeid, slik at alle de ansatte arbeider sammen i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle opplæringsstedet.

På noen opplæringssteder kan det være mer aktuelt å bruke ressursene for enkelte lærergrupper, for eksempel et team som har dette som et felles utviklingsområde.

Samfunnskunnskapslærere deltar ofte ikke i det skolebaserte utviklingsarbeidet. For denne lærergruppen kan det være aktuelt å jobbe med disse ressursene individuelt, eller på digitale arenaer opprettet av skoleleder for denne gruppa.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.