Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Introduksjon til kompetansepakka De nye læreplanene

I kompetansepakka finner dere ulike digitale ressurser dere kan bruke i utviklingsarbeidet på opplæringsstedet. Det overordnede målet for kompetansepakka er at:
Lærere og ledere tolker, forstår og bruker læreplanene på en måte som er optimal for deltakernes opplæring.

De digitale ressursene dere finner her, vil hjelpe opplæringsstedet å reflektere sammen. Det er sentralt at dette arbeidet er skolebasert, og at alle de ansatte jobber sammen i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle opplæringsstedet.

Klasseromsledere i korridor

Ledelse av utviklingsarbeid
God skoleutvikling krever rom for å stille spørsmål og lete etter svar, i tillegg til et profesjonsfellesskap som er opptatt av hvordan opplæringsstedets praksis bidrar til deltakernes læring og utvikling. Alt utviklingsarbeid krever ledelse, og ledelse blir enda mer sentralt når hele det pedagogiske personalet skal involveres. God skoleledelse forutsetter god forståelse av både pedagogiske og andre utfordringer de ansatte står overfor. God ledelse prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Slik tilrettelegger opplæringsstedets ledelse for deltakernes og lærernes læring og utvikling. Det er skoleledelsen som skal lede det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne. På denne måten bidrar ledelsen til å utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste, får brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg.

For å lykkes med kompetansepakka mener vi det er avgjørende at det forberedende arbeidet prioriteres høyt. Vi anbefaler at opplæringsstedets ledelse aktivt involverer tillitsvalgte og skoleeier i oppstarten av kompetansepakka, og spesielt i arbeidet med lederstøtten som kommer på de følgende sidene. Vi anbefaler derfor at ledergruppa, skoleeier og tillitsvalgte sammen ser videoer, leser tekster og gjør refleksjonsoppgavene i denne modulen før dere starter opp arbeidet blant resten av personalet.

Samfunnskunnskap
Ressurssidene er i utgangspunktet altså ikke et nettkurs for enkeltlærere, men for organisasjonen som helhet. Vi vet imidlertid at mange flerspråklige lærere i samfunnskunnskap ikke tar del i opplæringsstedets løpende utviklingsarbeid. Det finnes ressurser også for denne lærergruppen. Vi oppfordrer opplæringsstedets ledelse til å finne gode læringsarenaer også for denne gruppa.

Innhold
Noe av materialet dere møter, er hentet fra Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for innføringen av nye læreplaner (fagfornyelsen). Det kan derfor være enkelte utsagn som kan være mer rettet mot grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring) enn mot voksenopplæringen. HK-dir har allikevel vurdert innholdet som viktig også i denne konteksten, og vi ber dere derfor se bort fra enkelte referanser til fagfornyelsen og heller reflektere over på hvilke måter budskapet er aktuelt på deres opplæringssted.

På ressurssidene vil dere finne fagartikler, filmer, animasjoner og refleksjonsoppgaver. I «Lederstøtte – organisering og tidsbruk» vil du som leder finne forslag til hvordan dere kan legge opp arbeidet med forslag til tidsestimater. Vi gir tips til hva som kan forberedes individuelt eller i grupper, og hva som egner seg best i plenum.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.