Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hva handler denne modulen om?

Velkommen til ressurssidene for digital kompetanse. På disse sidene fins ulike digitale ressurser som kan brukes i utviklingsarbeidet på opplæringsstedet.

Det er lenge siden digitale arbeidsmåter og teknologi gjorde sitt inntog i voksenopplæringen, men koronapandemien, med nedstenging, hjemmeskole og rødt nivå, har vist viktigheten av å arbeide med digitale ferdigheter – både blant personalet og med deltakerne i opplæringen.

Målsetting
Skoleeiere, skoleledere og lærere skal ivareta deltakernes opplæring på best mulig måte gjennom en god digital praksis som ivaretar både deltakere som er fysisk til stede i undervisningen, og deltakere som må være hjemme.

Refleksjon
Siden mars 2020 har de aller fleste av oss tatt et langt digitalt sprang. Mange har lært mye, og tatt i bruk nye verktøy og metoder. Disse ressurssidene vil gi opplæringsstedets profesjonsfellesskap en mulighet til å ta et skritt tilbake for å reflektere over egen og andres praksis – og hva som er den mest hensiktsmessige veien videre for å ivareta både deltakere og ansatte i en digital hverdag.

Innhold
Temaet for modul 1 er profesjonsfaglig digital kompetanse, og innledes med en film fra Utdanningsdirektoratet som forklarer hva profesjonsfaglig digital kompetanse er. Deretter kommer filmer med ressurspersoner som forteller om hvordan det digitale kan integreres i opplæringen; én film er rettet spesielt mot norsklærerne, og én film er rettet mot samfunnskunnskapslærerne.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.