Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Språklæringsstrategier

Av Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Kaja Winsnes, seniorrådgiver i seksjon for læreplan i HK-dir.

Kjerneelementet språklæringsstrategier handler om å bruke varierte strategier for å lære og prøve ut språk i ulike sammenhenger og i et livslangt perspektiv. Deltakerne skal blant annet kunne trekke veksler på egne flerspråklige og flerkulturelle ressurser i språklæringen. De skal kunne sammenlikne norsk med andre språk de kan, bruke kunnskaper om språket som system og anvende kulturell forståelse for hvordan språk brukes i ulike sammenhenger. I prosessen med å lære og prøve ut språket skal de også kunne støtte seg på omgivelsene, digital teknologi og mennesker de har rundt seg.

Hvordan kommer språklæringsstrategier til uttrykk i læreplanen?
Språklæringsstrategier er et gjennomgående kjerneelement, og flettes inn i kompetansemålene i alle språkferdigheter.

For deg som lærer er det viktig å tematisere og jobbe eksplisitt med hensiktsmessige språklæringsstrategier som gjør deltakeren i stand til å utvikle språkferdighetene sine utenfor klasserommet, både i dagliglivet, arbeidslivet og andre situasjoner.

Fornøyde kursdeltakere

Hvordan kan språklæringsstrategier prege arbeidet i klasserommet?
Veldig mange deltakere er flerspråklige når de kommer til Norge. Det vil variere hvilke og hvor mange språk de behersker. Noen har lært disse på skolen som et fremmedspråk, og har brukt språklæringsstrategier på en bevisst måte. Andre har lært språk på en mer uformell måte, gjennom samhandling med andre mennesker i ulike sammenhenger.

Mange vil dermed ha med seg erfaringer fra det å lære et språk i tillegg til morsmålet, selv om noen ikke har et bevisst forhold til hvilke språklæringsstrategier de har brukt tidligere. I undervisningen kan det derfor være nyttig å gjøre deltakerne bevisst på hvordan de kan bruke egen språkkompetanse og erfaringer fra tidligere språklæring i nye læringssituasjoner – både i og utenfor en opplæringssituasjon.

Gjennom arbeidet i klasserommet skal deltakeren få støtte til å tilegne seg norsk og samtidig få en bevissthet rundt det å videreutvikle norsk i et livslangt perspektiv. Språklæringsstrategier trekkes fram i mange av kompetansemålene i læreplanen. Dette omfatter blant annet lyttestrategier, lesestrategier, skrivestrategier og andre strategier deltakerne trenger for å samhandle og kommunisere i hverdagen. For eksempel finner vi på B1 et kompetansemål som omhandler lesestrategier: «Deltakere skal kunne bruke lesestrategier som å forstå ord ut fra konteksten når temaet er kjent, og å gjette seg til betydningen av ord ut fra de ulike delene ordet er bygd opp av».

Eksempel:

Under beskriver vi eksempler på hvordan man kan arbeide med kjerneelementet språklæringsstrategier:

Språklæringsstrategier i deltakerens hverdag:
Det kan være hensiktsmessig å knytte læring i klasserommet til læring i andre sammenhenger. For læreren kan dette innebære å gjøre deltakerne bevisste på hvordan de kan stille spørsmål, be om oppklaring i ulike situasjoner og bruke digitale hjelpemidler for å være sikre på at de forstår det som formidles av skole, barnehage eller arbeidsgiver.

Språklæringsstrategier i undervisningen:
Mange har erfaring med å lære seg språk på skolen og er vant til å bruke hjelpemidler som for eksempel ordbøker, digitale ordbøker og andre oversettelsesverktøy. I undervisningen kan læreren legge opp til at deltakerne tar i bruk de hjelpemidlene de allerede behersker. I tillegg kan læreren veilede deltakerne i valg av ordbøker som oversetter til norsk – og hvordan digitale oversettelsesverktøy og lignende kan brukes på en måte som bidrar til læring.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvilke situasjoner i hverdagen har dine deltakere mest behov for å mestre og hvordan legger du til rette for det?
  • Hvordan har deltakerne i ditt klasserom lært seg språk tidligere og hvilke språklæringsstrategier er de fortrolige med?
  • Hvordan jobber du med språklæringsstrategier i ditt klasserom?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.