Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Resepsjon

Av Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) i samarbeid med Kaja Winsnes, seniorrådgiver i seksjon for læreplan i HK-dir.

Resepsjon omhandler det å motta, bearbeide og forstå tekst og muntlig kommunikasjon. Resepsjon kan være å lytte eller lese – eller begge deler i kombinasjon. Deltakerne skal utvikle lese- og lyttestrategiene de trenger for å forstå muntlig og skriftlig norsk i ulike sammenhenger, blant annet strategier for å håndtere dialekter og målformer de møter i dagliglivet. Det vil ofte være glidende overganger mellom lytting og lesing, for eksempel når kommunikasjon skjer helt eller delvis på digitale flater. Resepsjon omfatter også det å vurdere egen forståelse og ta imot og bearbeide informasjon på en reflektert og kritisk måte.

Resepsjon inkluderer for eksempel det å bruke strategier for å forstå muntlige instruksjoner som inneholder ukjente ord, lete etter og forstå spesifikk informasjon i en tekst, eller lese informasjon på nettet og vurdere den kritisk.

Hvordan kommer resepjon til uttrykk i læreplanen?
Det å forstå det vi hører, leser eller oppfatter på andre måter er en grunnleggende forutsetning for å kunne kommunisere med andre mennesker. I læreplanen kommer resepsjon til uttrykk i kompetansemålene for språkferdighetene lytte og lese.

Hvordan kan resepsjon prege arbeidet i klasserommet?
For deg som lærer innebærer arbeid med kjerneelementet resepsjon både å jobbe med lytte- og leseferdigheter hver for seg og i sammenheng. I en undervisningssituasjon kan du ta utgangspunkt i kompetansemål på tvers av språkferdigheter. Dette kan danne grunnlaget for en helhetlig undervisningsøkt der arbeidet med reseptive ferdigheter vektlegges.

Arbeid med resepsjon kan ta utgangspunkt i arbeid med lytteforståelse.

Kursdeltakere samarbeider i klasserom

Eksempel:

Eksemplet kan knyttes til kompetansemål innen «lytte» og «lese» på B1-nivå:

Lytte: forstå hovedpunkter og enkelte spesifikke detaljer i auditivt og audiovisuelt materiale, for eksempel nyhetssendinger, podkaster og filmer.

Lese: lese og forstå hovedpoenger i enkle nyhetsartikler og relativt enkle tekster.

Avhengig av deltakernes nivå, vurderer læreren hvordan arbeid med nøkkelord og begreper i lytteteksten skal foregå i forbindelse med lytteøkten.

Etter at deltakerne har arbeidet med lytteforståelse, kan læreren velge å ta i bruk den samme teksten som lesetekst. Deltakeren vil da være godt kjent med innholdet i teksten etter å ha hørt på denne i forbindelse med lytteforståelse. Leseteksten vil kunne brukes i forbindelse med videre arbeid med for eksempel ord og begrepsinnlæring og språklige strukturer. Videre kan en slik oppgave knyttes til produksjon ved å bruke tematikken inn i muntlige og skriftlige oppgaver.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hva slags pedagogiske verktøy og arbeidsmåter kan du ta i bruk når du jobber med resepsjon i din undervisning?
  • Hvordan jobber du med ferdighetene «lytte og lese» – og hvordan kan disse bygge opp under hverandre?

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.