Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Kom i gang

Slik bruker du kompetansepakka i samfunnskunnskap

Kompetansepakkene er utarbeidet som hjelp og støtte for innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Selv om det er mest hensiktsmessig å arbeide med ressursene i et profesjonsfellesskap på opplæringsstedet, er stoffet for samfunnskunnskapslærerne også tilrettelagt for individuelt arbeid. Ressursene består av tekster, filmer, animasjoner og refleksjonsoppgaver.

I den nye læreplanen vil mange ting være kjent, men mye er også nytt, både når det gjelder struktur og innhold i læreplanen. Endringene vil også få konsekvenser for arbeidet i klasserommet, og det er nettopp denne endringsprosessen ressursene i kompetansepakkene skal hjelpe deg med.

Digitale verktøy har blitt brukt i voksenopplæringen i mange år, men koronapandemien viste virkelig viktigheten av at både ledere, lærere og deltakere behersket og hadde tilgang til digital teknologi. På samme måte som det digitale gjennomsyrer dagliglivet vårt utenfor opplæringen, vil du se at det digitale er en integrert del av den nye læreplanen du nå skal ta i bruk. For å støtte den videre utviklingen på dette feltet finner du to moduler som legger vekt på digital opplæring og undervisning.

Videre finner du seks moduler som tar for seg den nye læreplanen: én generell introduksjonsmodul og fem moduler inndelt etter hoveddelene i læreplanene. Vi anbefaler at du gjennomfører aktivitetene i den rekkefølgen de står i, slik at du blir best mulig forberedt på å ta i bruk den nye læreplanen.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.