Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Grunnleggende ferdigheter i norsk

I norskopplæringen vil opplæring i grunnleggende ferdigheter innebære å få norskferdigheter til å kunne benytte medbrakte grunnleggende ferdigheter i norskspråklige sammenhenger. Noen vil likevel ha behov for tilrettelegging og systematisk arbeid med utvikling av grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringen. Opplæringen må derfor ta utgangspunkt i deltakernes skolebakgrunn og erfaringer med å bruke de grunnleggende ferdighetene som redskap for videre læring. I læreplanen i norsk er grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlige ferdigheter beskrevet gjennom kompetansemålene i språkferdighetene lytte, lese, skrive og muntlig. Opplæring i disse ferdighetene foregår derfor parallelt med utviklingen av språket på de ulike nivåene i norsk.

Regning og digitale ferdigheter har ikke egne kompetansemål i læreplanen, men er løftet fram som egne kategorier. Digitale ferdigheter skal i utgangspunktet være gjennomgående i norskopplæringen ved at deltakerne utvikler norskferdigheter gjennom bruk av digitale plattformer.

Opplæring knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i norskopplæringen skal inngå der dette er relevant for deltakernes språklige nivå og kommunikative behov på norsk.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan kan man i norskopplæringen legge til rette for at deltakerne får brukt og videreutviklet de grunnleggende ferdighetene de har med seg?
  • I hvilke sammenhenger har deltakerne behov for å kommunisere på norsk om regning og tall og hvordan kan det utvikles gjennom opplæringen i norsk?

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.