Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Lederstøtte – organisering og tidsbruk

Praktisk informasjon
På denne siden har du som leder oversikt over alt innholdet i kompetansepakkene. Hver overskrift representerer én modul, som er knyttet til et spesifikt tema. For å få en best mulig sammenheng anbefaler vi at modulene knyttet til de nye læreplanene, gjennomføres i den rekkefølgen de står. Målsettingen er at innholdet i kompetansepakkene vil gi en første innføring i de nye læreplanene – og et utgangspunkt for å legge en plan for det videre utviklingsarbeidet knyttet til nye læreplaner.

Klasseromsleder ved digital tavle

Dersom det skolebaserte utviklingsarbeidet på opplæringsstedet ditt kun omfatter personale tilknyttet norskopplæringen, kan du velge bare å bruke ressursene som ligger under fanen «Norsk» øverst på siden.

Nedenfor finner du noen ideer til generelle arbeidsmåter samt tips til hver enkelt modul og anbefalt tidsbruk.

Utover høsten 2021 vil det utvikles flere ressurser som kan brukes ved innføringen av de nye læreplanene.

Arbeidsmåter
Arbeid med gruppeoppgavene
Oppgavene bruker IGP som metode. Det vil si at dere starter med individuell refleksjon (I) mens dere ser og rett etter å ha sett en innledende film, animasjon, presentasjon eller lest en tekst. Deretter fortsetter dere med en gruppediskusjon (G), og til slutt legger hver gruppe fram sine tanker og innspill i plenum (P).

Plenumsdelen kan gi dere god oversikt over hva lærerne har vært opptatt av i arbeidet med de ulike oppgavene. Vær oppmerksom på at plenumsdelen krever tydelig ledelse, og at sammensetningen av gruppene er av stor betydning. Rekkeframlegg kan være lurt i plenumsdelen, altså at den fra ledelsen som har ansvar for arbeidet med gruppeoppgavene i modulen, styrer rekkefølgen på gruppenes innspill. Alle grupper bør bidra. Sett av nok tid hvis det er mange grupper.

Gruppeoppgavene skal utvikle profesjonsfelleskapet
Gruppeoppgavene er laget for at profesjonsfellesskapet ved opplæringsstedet skal utvikle kompetanse sammen, i tråd med skolebasert kompetanseutvikling. Dette betyr at alle lærerne skal delta aktivt i samtaler og refleksjoner på tvers av team og andre inndelinger. Tenk på dette når dere setter sammen gruppene. Vi anbefaler at dere bruker de samme gruppene gjennom hele modulen.

Oppsummere modulen
Vi foreslår at dere i forbindelse med avslutning av hver modul setter av tid til en økt hvor dere bruker IGP-metodikken til å oppsummere. Aktuelle spørsmål kan være:

  • Hva er det viktigste jeg lærte?
  • Hva var nytt?
  • Hva gjør vi allerede?
  • Er det noe vi skal gjøre mer eller mindre av?
  • Hvordan kan jeg omsette dette i praksis?
  • Hvilke tre punkter skal vi jobbe med videre her hos oss?

Prosessleder i gruppe

Om innholdet
Kick-off
Vi foreslår å se kick-off-seminaret samlet som kollegium ved skolestart august 2021. Det gir personalet en felles inngang både til de nye læreplanene og det videre arbeidet med kompetansepakkene.

Omfang: Seminaret varer ca. 60 minutter og etterfølges av to faginnlegg på om lag en halv time hver.

Innføring av nye læreplaner

Modul: Kom i gang

Introduksjonsmodulen «Kom i gang» inneholder først og fremst ressurser for ledergruppa. Unntaket er «Hvor skal vi, hvor er vi, og hvordan komme seg dit?», som er tenkt gjennomført i personalet før man tar i bruk resten av ressursene.

Dette kan suppleres med en liten refleksjonsrunde rundt det overordnete målet med å gjennomføre hele kompetansepakka: Lærere og ledere tolker, forstår og bruker læreplanene i norsk og samfunnskunnskap på en måte som er optimal for deltakernes opplæring.

Anbefalt tidsbruk: Tre til fem timer

Introduksjon
Vi anbefaler å se animasjonen i sammenheng med at dere leser fagteksten «Verdigrunnlag og kompetansebegrep» i læreplanene.

Modul: Fagets relevans og sentrale verdier
Denne modulen skal gi innsikt i bakgrunnen for de nye læreplanene, kompetansebegrepet i planene samt hvilke endringer dette kan medføre i opplæringen.

Fagteksten «Organisering for flerspråklighet» av Joke de Wilde er spesielt skrevet for ledere.

Anbefalt tidsbruk: Seks til åtte timer

Modul: Kjerneelementer
I denne modulen jobbes det med å forstå funksjonen til kjerneelementene i læreplanene, og å gå dypere inn i hvert enkelt kjerneelement i hver plan.

Anbefalt tidsbruk: To til fire timer

Modul: Tverrfaglige tema
De tverrfaglige temaene knytter de to læreplanene sammen, og er også med på å gi et innhold til norskopplæringen.

Anbefalt tidsbruk: To til fire timer

Modul: Grunnleggende ferdigheter
Denne modulen gir en innsikt i hvordan det er tenkt at man kan jobbe med grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap.

Anbefalt tidsbruk: To til fire timer

Modul: Kompetansemål og vurdering
Her vil dere få videre innsikt i nivåene og rammeverket, samt ideer til bruk i grunnopplæringen i lesing og skriving.

Anbefalt tidsbruk: Dette vil variere fra lærergruppe til lærergruppe

Til digital kompetanse
Modul: Profesjonsfaglig digital kompetanse
I modul 1 er temaet profesjonsfaglig digital kompetanse. Først kommer en film fra Udir, som forklarer hva profesjonsfaglig digital kompetanse er. Deretter kommer en film rettet spesielt mot norsklærerne, og en film rettet mot samfunnskunnskapslærene. Her møter dere andre lærere og ledere som forteller hvordan de bruker teknologi i undervisningen. Filmene etterfølges av refleksjonsoppgaver.

Anbefalt tidsbruk: Én til tre timer

Modul: Digital undervisning
Digital undervisning er tema i modul 2, som er hentet i sin helhet fra Udir. I Modul 0 i «Digital undervisning – på skolen og hjemme» finnes det en egen ledermodul med støttemateriale til gjennomføringen.

For å bruke «Digital undervisning – på skolen og hjemme» kan du logge inn med Feide.

Dersom du ikke har Feide, velger du «Har ikke Feide». Her skriver du inn e-postadressen din, velger et passord og kommer så til en side hvor du kan velge «Trenger du en Canvas-konto?» Da kan du registrere deg og deretter logge deg på og bruke kompetansepakka.

Anbefalt tidsbruk: Vil avhenge av hvordan man velger å bruke ressursen.

©2022 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.