Kompetansepakker

til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hvor skal vi, hvor er vi og hvordan komme seg dit?

Vi foreslår at denne aktiviteten gjennomføres i personalet før man begynner å jobbe med den første modulen. Det kan være med på å sikre felles forståelse og forankring i hele personalet når de nye læreplanene skal tas i bruk.

Overordnet mål i kompetansepakka:
Lærere og ledere tolker, forstår og bruker læreplanene på en måte som er optimal for deltakernes opplæring.

Individuelt
Den individuelle delen av oppgaven utfordrer deg til å reflektere rundt noen spørsmål der du skriver ned dine tanker og meninger. Her er det kun behov for å ta korte notater og stikkord.
 1. Hvor skal vi?
  1. Med utgangspunkt i målsettingen Lærere og ledere tolker, forstår og bruker læreplanverket på en måte som er optimal for deltakernes opplæring, skal du reflektere over og lage en kort beskrivelse av ønsket tilstand på ditt opplæringssted 1-2 år fram i tid.
 2. Hvor er vi?
  1. Hva er tilstanden på ditt opplæringssted i dag? Reflekter over og lag en kort beskrivelse av din og opplæringsstedets bruk av læreplaner i dag. Beskriv også egen forståelse av det som er nytt i læreplanene.
  2. Som lærer eller leder er du en del av en profesjon og ett/flere profesjonsfellesskap. Hvilke profesjonsfellesskap har dere på ditt opplæringssted, og hvordan brukes de til kollektiv læring og kompetanseutvikling? Hvordan bruker dere for eksempel team til å lære med og av hverandre?
 3. Hvordan komme seg dit?
  1. Med utgangspunkt i de to foregående spørsmålene og dine refleksjoner – gi et kort innspill på det du mener er viktig eller skal til for at dere skal lykkes med kompetansepakka og med å nå fram til målene.

Gruppe
 1. Rekkeframlegg
  1. Del tanker og refleksjoner fra de tre spørsmålene: Hvor skal vi, hvor er vi og hvordan komme seg dit?
 2. Diskusjon og sammendrag
  1. Etter deling av hver enkelt sine refleksjoner, diskuter og lag et lite sammendrag av hva som er felles forståelse/likt. Det er også viktig at gruppa får fram ulikheter. Sammendraget med likheter og ulikheter skal deles i plenum.

Plenum
Denne delen ledes av opplæringsstedets ledelse. Vi anbefaler at dette gjøres i form av rekkeframlegg der ledelsen styrer ordet og hvilken rekkefølge gruppene skal presentere sine sammendrag. Vi anbefaler også at en fra ledergruppa aktivt noterer innspillene, slik at de tas med i det videre planleggingsarbeidet med kompetansepakka.

Dette er nok den viktigste fellesressursen i oppstarten, og legger grunnlaget for det videre arbeidet. Det bør derfor settes av minst 30 minutter til individuell refleksjon/analyse, 1 time til diskusjon i grupper og 30 minutter til rekkeframlegging i plenum.

Ideen til denne oppgaven er hentet fra Utdanningsdirektoratets kompetansepakke til fagfornyelsen.

©2021 Kompetansepakker for implementering av ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All Rights Reserved.